hddg

Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd REDWOOD Holding S.A.(Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał zwrotnie aneks z dnia 29 czerwca 2015 roku, do umowy kredytowej, zawarty przez Complex IQ sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (podmiot zależny) z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie.
Umowa kredytowa została zawarta w dniu 11 września 2012 roku, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 40/2012 z dnia 12 września 2012 roku.

Podpisany aneks wydłużył termin obowiązywania umowy kredytowej do dnia 30 września 2015 roku.

Pozostałe warunki umowy kredytowej, w tym ustanowione zabezpieczenia spłaty kredytu, nie ulegają istotnym zmianom.

Kryterium uznania umowy kredytowej za znaczącą stanowi wartość ustanowionych zabezpieczeń przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.