WZA 2014

Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 12 maja 2014 r.

Ogłoszenie i projekty uchwał pobierz>>>
List Prezesa do Akcjonariuszy COMPLEX S.A. pobierz>>>
Sprawozdanie z działalności COMPLEX 2013 pobierz>>>
Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX 2013 pobierz>>>
Jednostkowe sprawozdanie finansowe COMPLEX S.A. 2013 pobierz>>>
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe z działalności Grupy Kapitałowej COMPLEX 2013 pobierz>>>
Opinia i raport audytora COMPLEX S.A. pobierz>>>
Opinia i raport audytora Grupy Kapitałowej COMPLEX pobierz>>>
Sprawozdanie RN z oceny sprawozdań finansowych pobierz>>>
Sprawozdanie RN dotyczące oceny sytuacji Spółki pobierz>>>
Sprawozdanie RN z działalności RN pobierz>>>
Wzór pełnomocnictwa pobierz>>>
Opinia Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. pobierz>>>