RAPORT BIEŻĄCY 31/2017 – Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarządca REDWOOD Holding Spółka Akcyjna w restrukturyzacji (Spółka), informuje że Zarząd Spółki, zwołał na dzień 12 października 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi, przy ul. Papierniczej 7 E, o godzinie 10.00, w sali konferencyjnej na trzecim piętrze.

Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i sporządzenie listy obecności.

3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.

6.Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

 

Liczba akcji i głosów w Spółce wynosi 2.550.000.

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu.