Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 5/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu zależnego 2018-03-12
RAPORT BIEŻĄCY 4/2018 – Informacja dotycząca oddalenia wniosku spółki zależnej o otwarcie postępowania sanacyjnego 2018-03-02
RAPORT BIEŻĄCY 3/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu pośrednio zależnego 2018-02-07
RAPORT BIEŻĄCY 2/2018 – Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redwood Holding 2018-01-22
RAPORT BIEŻĄCY 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku 2018-01-16
RAPORT BIEŻĄCY 45/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 44/2017 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o upadłość – ujawnienie informacji opóźnionej 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 43/2017 – Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 42/2017 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego- ujawnienie informacji opóźnionej 2017-12-28
RAPORT BIEŻĄCY 41/2017 – Wszczęcie egzekucji przeciwko podmiotowi zależnemu Complex Automotive Bearings S.A. 2017-12-15