Raporty bieżące

Na niniejszej stronie udostępniamy Państwu raporty bieżące REDWOOD HOLDING S.A. Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 – Wszczęcie egzekucji komorniczej z nieruchomości należących do Factory Business Park sp. z o.o. 2019-04-17
RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 – Uzupełnienie informacji w kwestii umorzenia postępowania sanacyjnego Emitenta o treść uzasadnienia Sądu Restrukturyzacyjnego 2019-02-01
RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku 2019-01-20
RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 – Wycofanie oferty przez biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 oraz 2019 2019-01-14
RAPORT BIEŻĄCY 3/2019 – Zażalenie na Postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji 2019-01-11
RAPORT BIEŻĄCY 1/2019 – Oddalenie przez Sąd wniosku wierzyciela o ogłoszenie upadłości Factory Business Park sp. z o.o. 2019-01-07
RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Umorzenie przez Sąd postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A. 2019-01-07
RAPORT BIEŻĄCY 27/2018 – Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych obejmujących dane finansowe za rok 2018 i 2019. 2018-12-21
RAPORT BIEŻĄCY 26/2018 – Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2018 rok 2018-11-14
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 2018-11-08