RAPORT BIEŻĄCY 27/2018 – Wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych obejmujących dane finansowe za rok 2018 i 2019.

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji _dalej: Spółka_ informuje, że w dniu 20 grudnia 2018 roku, Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o wyborze biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej REDWOOD za lata 2018 i 2019.

Podmiotem wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia ww. czynności jest KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 4116.

Spółka nie korzystała z usług KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy badaniu sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza upoważniła Zarządcę Spółki do zawarcia umowy z biegłym rewidentem na okres co najmniej dwóch lat. Wybór został dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami.