Raporty bieżące 2016

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 36/2016 – Sprzedaż udziałów podmiotów zależnych 2016-12-29
RAPORT BIEŻĄCY 35/2016 – Złożenie przez Zarząd spółki zależnej wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu zależnego 2016-12-29
RAPORT BIEŻĄCY 34/2016 – Podjęcie przez Zarząd spółki zależnej decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o upadłość – ujawnienie informacji opóźnionej 2016-12-29
RAPORT BIEŻĄCY 33/2016 – Wydanie przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi postanowienia w przedmiocie zabezpieczenia majątku dłużnika REDWOOD Holding S.A. 2016-12-09
RAPORT BIEŻĄCY 32/2016 – Zawiadomienie o przekroczeniu 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki 2016-11-22
RAPORT BIEŻĄCY 31/2016 – Zmiana terminu publikacji raportu okresowego 2016-11-10
RAPORT BIEŻĄCY NR 30 / 2016 – Złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego wobec Spółki 2016-11-09
RAPORT BIEŻĄCY NR 29 / 2016 Podjęcie przez Zarząd Spółki decyzji o przystąpieniu do sporządzenia wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego w ramach procesu kontynuowania restrukturyzacji Spółki – ujawnienie informacji opóźnionej 2016-11-09
RAPORT BIEŻĄCY NR 28 / 2016 Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii do stanowiska biegłego rewidenta 2016-10-26
RAPORT BIEŻĄCY NR 27 / 2016 Sprzedaż udziału podmiotu zależnego 2016-10-17