RAPORT BIEŻĄCY 18/2017 – Zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej Spółka) informuje, że w dniu 2 czerwca 2017 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie art. 69 ust 2 Ustawy o ofercie publicznej od Pana Michała Nowackiego.

Zgodnie z zawiadomieniem Pan Michał Nowacki poinformował, iż w dniu 1 czerwca 2017 roku powziął informację, że w wyniku egzekucji komorniczej, komornik dokonał sprzedaży łącznie 78.924 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki. Akcje Spółki zostały zbyte na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A..

Przed wyżej wymienioną zmianą Pan Michał Nowacki posiadał 1.458.797 akcji stanowiących 57,21 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

Po wyżej wymienionej zmianie Pan Michał Nowacki posiada 1.379.873 akcji, co stanowi 54,11 % kapitału zakładowego i głosów w Spółce.

Zgodnie z zawiadomieniem Pan Michał Nowacki nie ma podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki.