RAPORT BIEŻĄCY 30/2017 – Postanowienie Sądu o wydaniu nakazu zapłaty dla podmiotu zależnego Complex Automotive Bearings S.A.

Zarząd REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 25 sierpnia 2017 roku Zarząd spółki zależnej, działającej pod firmą Complex Automotive Bearing S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: CAB), otrzymał nakaz zapłaty z dnia 11 sierpnia 2017 roku wydany przez Sąd Okręgowy w Łodzi X Wydział Gospodarczy w sprawie z powództwa mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przeciwko Emitentowi. Zgodnie z ww. nakazem zapłaty Sąd nakazał Emitentowi oraz CAB zapłacić solidarnie z weksla kwotę 3.658.751,18 zł wraz z należnymi odsetkami ustawowymi z tytułu opóźnienia w spłacie.

Emitent informował o warunkach umowy kredytowej zawartej z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie oraz ustanowionych zabezpieczeniach raportem bieżącym nr 40/2012 z dnia 12 września 2012 roku.