RAPORT BIEŻĄCY 45/2017 – Złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości podmiotu pośrednio zależnego od Emitenta

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku otrzymał informację od spółki pośrednio zależnej działającej pod firmą ZINNGER Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (ZINNGER Dystrybucja), z której wynika, że ZINNGER Dystrybucja w dniu 28 grudnia 2017 roku złożył do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych wniosek o ogłoszenie upadłości. ZINNGER Dystrybucja jest podmiotem, którego 100% udziałów posiada COMPLEX Automotive Bearings S.A. z siedzibą w Łodzi, która jest spółką w 100% zależną od Emitenta.