Raporty bieżące 2018

Tytuł Data publikacji
RAPORT BIEŻĄCY 26/2018 – Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2018 rok 2018-11-14
RAPORT BIEŻĄCY 25/2018 – Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 2018-11-08
RAPORT BIEŻĄCY 24/2018 – Zbycie znaków towarowych należących do Fabryki Elektronarzędzi CELMA S.A. 2018-10-17
RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zbycie udziałów podmiotu zależnego 2018-09-27
RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku 2018-09-25
RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu zależnego 2018-09-06
RAPORT BIEŻĄCY 20/2018 – Zawiadomienie o nabyciu akcji Redwood Holding S.A. i przekroczeniu progu 5% w głosach na Walnym Zgromadzeniu 2018-09-05
RAPORT BIEŻĄCY 19/2018 – Obniżenie wartości znaków towarowych należących do podmiotu zależnego- Fabryki Elektronarzędzi Celma S.A. 2018-08-22
RAPORT BIEŻĄCY 18/2018 – Decyzja o sporządzeniu sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za I półrocze 2018 roku przy założeniu braku kontynuacji działalności Spółki 2018-08-20
RAPORT BIEŻĄCY 17/2018 – Informacja związana z zakwalifikowaniem akcji Spółki do segmentu Lista Alertów 2018-07-30