RAPORT BIEŻĄCY 1/2018 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji (dalej: Spółka) niniejszym podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018.

Skonsolidowane raporty kwartalne będą publikowane w następujących terminach:

– za I kw. 2018 roku – 30 maja 2018 roku,

– za III kw. 2018 roku – 29 listopada 2018 roku.

Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok- 30 kwietnia 2018 roku.

Skonsolidowany raport za I półrocze 2018 roku- 1 października 2018 roku.

Jednocześnie Zarządca Spółki informuje, że Spółka będzie przekazywała skonsolidowane raporty kwartalne, zawierające kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) oraz będzie przekazywała skonsolidowany raport półroczny zawierający półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, zgodnie z § 83 ust. 3 ww. Rozporządzenia. W związku z powyższym Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych sprawozdań kwartalnych oraz odrębnego jednostkowego sprawozdania półrocznego.