RAPORT BIEŻĄCY 21/2018 – Zbycie przedsiębiorstwa podmiotu zależnego

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 6 września 2018 roku otrzymał informację od Syndyka Complex IQ S.A. w upadłości, podmiotu zależnego od Emitenta, zgodnie z którą Syndyk Complex IQ S.A. poinformował, iż w dniu 5 września 2018 roku sprzedał w całości przedsiębiorstwo Complex IQ S.A. w rozumieniu art. 55(1) kodeksu cywilnego (dalej: Przedsiębiorstwo), w skład którego wchodzą:

1.nieruchomości położone w Opolu, dla których Sąd Rejonowy w Opolu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste Kw nr OP10/0039619/9 (działka gruntu nr 246/7) Kw nr OP10/00103504/0 (działka gruntu 288/1), Kw nr OP10/00103503/3 (działki gruntu nr 268/3 i 268/6), Kw nr OP10/00149537/4 (działka gruntu nr 268/4);

2.ruchomości, w tym środki trwałe zlokalizowane w Łodzi i w Opolu, wg spisu z natury;

3.towary handlowe (zapasy w magazynie krajowym), wg spisu z natury;

4.prawa z umów obligacyjnych zawartych przez Syndyka w zakresie najmu i dzierżawy nieruchomości położonych w Opolu;

5.prawa z umowy licencyjnej z dnia 18 lutego 2008 roku zawartej ze spółką pod firmą LOGIFACT – SYSTEMS sp. z o.o. dotyczącej programu komputerowego SKM;

6.księgi i dokumenty księgowe przedsiębiorstwa dotyczące środków trwałych, wyposażenia i zapasów.

Umowa zbycia Przedsiębiorstwa została zawarta ze spółką pod firmą Cerpol A.Buba spółka komandytowa z siedzibą w Ligocie Prószkowskiej. Przedsiębiorstwo zostało sprzedane za kwotę 4.100.000,00 zł, płatną w całości przed datą zawarcia umowy sprzedaży Przedsiębiorstwa.

Przejście własności Przedsiębiorstwa nastąpiło w dniu zawarcia umowy zbycia Przedsiębiorstwa.