RAPORT BIEŻĄCY 2/2018 – Informacja dotycząca wydania przez Radę Nadzorczą opinii w przedmiocie Raportu niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redwood Holding

Zarządca REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Spółka/ Emitent) informuje, że w dniu 22.01.2018 r. dokonuje korekty śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

Korekta dotyczy uzupełnienia ww. raportu o opinię Rady Nadzorczej Spółki, która została przyjęta w dniu 22.01.2018 r., w związku z Raportem niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku, w treści którego odmówiono sformułowania wniosku na temat przedstawionego skróconego śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Spółka informuje, że opinia Rady Nadzorczej w przedmiotowej sprawie jest następująca.

Rada Nadzorcza Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji postanawia, co następuje:

Przyjąć do wiadomości stanowisko biegłego rewidenta, który odmówił wydania wniosku co do przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD Holding S.A. za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017 r. oraz stanowisko Sędziego- komisarza pełniącego rolę Sądu w postępowaniu sanacyjnym REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji, który zgodnie z postanowieniem z 21 grudnia 2017 r. nie dopatrzył się uchybień w działaniu Zarządcy masy sanacyjnej REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji w zakresie prawidłowości sposobu sporządzenia śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej REDWOOD Holding S.A. za okres od 01.01.2017 do 30.06.2017.