RAPORT BIEŻĄCY 22/2018 – Informacja dotycząca odpisów aktualizujących oraz rezerw, które zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym jednostkowym i skonsolidowanym Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (dalej: Emitent/ Spółka) informuje, że przy sporządzaniu sprawozdań finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku, dokonana została weryfikacja wartości godziwej posiadanych aktywów, w tym udziałów/ akcji w podmiotach zależnych, wartości środków trwałych oraz analiza ściągalności należności.

Wobec powyższego w dniu 25 września 2018 roku Zarządca Spółki podjął decyzję o utworzeniu odpisów aktualizujących wartość posiadanych aktywów prezentowanych w sprawozdaniach finansowych Emitenta za pierwsze półrocze 2018 roku. W związku ze zbyciem udziałów jednostek zależnych, zostały również rozwiązane odpisy. Ponadto, w związku z tym, że Zarządca podjął decyzję o sporządzeniu sprawozdań za pierwsze półrocze 2018 roku przy założeniu braku kontynuowania działalności przez Spółkę oraz Grupę Kapitałową, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 18/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku, Zarządca podjął decyzję o utworzeniu rezerw związanych z brakiem kontynuowania działalności przez Emitenta.

W jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku, utworzone odpisy aktualizujące wyniosą łącznie 3.131.149,58 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:

1)Nieruchomości: 1.830.000 złotych

2)Należności z tytułu udzielonych pożyczek: 231.427,77 złotych

3)Należności handlowe: 474.850,76 złotych

4)Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne: 519.036,05 złotych

5)Udziały w jednostkach zależnych: 55.000 złotych

6)Aktywo w podatku odroczonym: 20.835,00 złotych

Ponadto, w związku ze zbyciem udziałów Spółek zależnych rozwiązane zostały odpisy aktualizujące dotyczące inwestycji w udziały i akcje spółek zależnych, na łączną kwotę 7.493.505,00 złotych (przy czym największy udział w tej kwocie, stanowi kwota wynikająca z rozwiązania odpisu aktualizującego udziały w Spółce Jotes Business Park Sp. z o.o. w wysokości 6.734.020,00 złotych). Na skutek zmiany stanu odpisów aktualizujących, jednostkowy wynik finansowy zostanie powiększony o kwotę 4.362.355,42 złotych, stanowiącą różnicę pomiędzy odpisami rozwiązanymi, a odpisami utworzonymi.

W związku z podjęciem przez Zarządcę decyzji o sporządzeniu sprawozdania przy założeniu braku kontynuowania działalności w sprawozdaniu jednostkowym i skonsolidowanym:

1) została zawiązana rezerwa na koszty związane z zakończeniem działalności na kwotę 630.000 złotych,

2) w części rozwiązana została rezerwa na wynagrodzenie Zarządcy w postępowaniu sanacyjnym na kwotę 51.780 złotych.

Ponadto, w sprawozdaniu jednostkowym została zawiązana rezerwa w kwocie 15.000.000 złotych na zobowiązanie wynikające z Umowy Wieloproduktowej zawartej przez Spółki z Grupy Kapitałowej REDWOOD z Bankiem ING Bank Śląski S.A. W związku z tym rozwiązana została rezerwa na zobowiązanie wynikające z Umowy Wieloproduktowej na poziomie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

W skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za pierwsze półrocze 2018 roku utworzone odpisy aktualizujące wyniosą łącznie 9.684.052,70 zł, w tym dokonane zostały odpisy na:

1)środki trwałe, wartości niematerialne i prawne: 867.342,83 złotych

2)Nieruchomości: 6.079.423,00 złotych

3)Należności handlowe: 1.259.666,81 złotych,

4)Pozostałe należności: 14.840,48 złotych,

5)Zapasy: 1.242.675,71 złotych,

6)Należności z tytułu udzielonych pożyczek: 123.402,87 złotych,

7)Aktywo na podatek odroczony: 96.701,00 złotych.

Ponadto rozwiązane zostały odpisy utworzone z tytułu aktualizacji inwestycji w udziały i akcje, na łączną kwotę 7.493.505,00 złotych. W związku z powyższym, na skutek zmiany stanu odpisów aktualizujących, skonsolidowany wynik finansowy zostanie pomniejszony o kwotę 2.190.547,70 złotych, stanowiącą różnicę pomiędzy utworzonymi odpisami, a odpisami rozwiązanymi.