RAPORT BIEŻĄCY 23/2018 – Zbycie udziałów podmiotu zależnego

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 27 września 2018 roku pomiędzy Emitentem (Zbywca), a Arturem Jankowskim (Nabywca) została zawarta umowa zbycia 12.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 600.000 złotych, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego TrustBack Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną kwotę 300 zł.

Przejście własności udziałów nastąpiło z chwilą zawarcia ww. umowy. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem umowy sprzedaży w księgach Emitenta wynosi 0 złotych.

Sprzedaż udziałów w podmiotach zależnych jest kontynuacją prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej.