RAPORT BIEŻĄCY 26/2018 – Rozwiązanie umowy z biegłym rewidentem na badanie sprawozdań finansowych za 2018 rok

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 14 listopada 2018 roku otrzymał pisemne rozwiązanie umów, z dnia 29 sierpnia 2017 roku, zawartych z Kancelarią Biegłych Rewidentów „Czupryniak i Wspólnicy” sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi na badanie sprawozdań finansowych Emitenta oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej Emitenta. Powodem rozwiązania powyższych umów przez Biegłego rewidenta są kwestie ekonomiczne związane z wysokością wynagrodzenia Biegłego rewidenta za badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2018, co do których strony umów nie doszły do porozumienia. O wyborze Biegłego rewidenta do przeprowadzenia przeglądu i badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2017-2018 Emitent informował w raporcie bieżącym 24/2017 z dnia 31 lipca 2017 roku.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie obowiązywania umów w zakresie przeglądu przez Biegłego rewidenta sprawozdań jednostkowych za okres I półrocza 2017 roku, I półrocza 2018 roku oraz badania sprawozdania jednostkowego za 2017 rok nie było przypadku rezygnacji z wyrażenia opinii albo wydania opinii negatywnej.

Natomiast Biegły rewident, w okresie obowiązywania umów, w zakresie przeglądu skonsolidowanych sprawozdań finansowych za okres I półrocza 2017 roku, I półrocza 2018 roku oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2017 rok odstąpił od wyrażenia opinii.

W okresie obowiązywania umów w zakresie przeglądu i badania sprawozdań skonsolidowanych Emitenta za I półrocze 2017 roku, I półrocze 2018 roku i rok 2017 wystąpiły rozbieżności w zakresie stanowiska Emitenta związanego z obowiązkiem objęcia konsolidacją podmiotów zależnych, co do których utracił on kontrolę. Zdaniem Zarządcy, wskazywana w treści skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redwood Holding S.A. w restrukturyzacji okoliczność nieuwzględnienia w konsolidacji części spółek zależnych z uwagi na utratę kontroli była uzasadniona w świetle MSSF i nie uzasadniała formułowania wniosku przez Biegłego rewidenta o niezgodności z MSSF ww. sprawozdań. W opinii Emitenta stanowisko audytora w zakresie odmowy sformułowania wniosku o skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych nie odzwierciedlało w szczególności złożoności zagadnienia utraty kontroli nad jednostkami zależnymi i pomijało aspekt konieczności dysponowania przez inwestora rzeczywistymi i rzetelnymi danymi odnoszącymi się do kondycji finansowej podmiotów zależnych, w kontekście wymogów wynikających z punktu 7 MSSF 10.

Poza powyższym, w okresie obowiązywania umów nie wystąpiły rozbieżności odnośnie interpretacji i stosowania przepisów prawa, stosowania zasad rachunkowości lub standardów rewizji finansowej pomiędzy osobami zarządzającymi, a Biegłym rewidentem.

Jednocześnie Emitent informuje, iż wybór podmiotu uprawnionego do przeprowadzenia badania jednostkowych i skonsolidowanych rocznych sprawozdań oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych śródrocznych sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej leży w kompetencjach Rady Nadzorczej. Wybór ten zostanie przeprowadzony zgodnie z obowiązującą w Spółce Polityką i Procedurą w zakresie wyboru podmiotu uprawnionego do badania ustawowego sprawozdań finansowych.

Pismo Biegłego rewidenta adresowane do Komisji Nadzoru Finansowego, potwierdzające informacje podane w niniejszym raporcie bieżącym, stanowi załącznik do niniejszego raportu.

31804872_pismo_bieglego_rewidenta_do_KNF