RAPORT BIEŻĄCY 3/2018 – Ustanowienie Tymczasowego Nadzorcy Sądowego dla podmiotu pośrednio zależnego

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 7 lutego 2018 roku powziął informację, z której wynika, że w dniu 31 stycznia 2018 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych ustanowił Panią Ewę Frontczak Tymczasowym Nadzorcą Sadowym w spółce pośrednio zależnej od Emitenta, działającej pod firmą ZINNGER Dystrybucja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (ZINNGER Dystrybucja).

Emitent informował o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości przez ZINNGER Dystrybucja raportem bieżącym nr 45/2017 w dniu 28 grudnia 2017 roku.