RAPORT BIEŻĄCY 7/2018 – Zbycie udziałów w podmiotach zależnych

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi (Emitent) informuje, że w dniu 28 marca 2018 roku pomiędzy Emitentem (Zbywca), a Arturem Jankowskim (Nabywca) zostały zawarte umowy zbycia:

100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych, stanowiących 100,00 % kapitału zakładowego CELMA Business Park Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną kwotę 300 zł

oraz

1.491 udziałów o łącznej wartości nominalnej 745.500,00 złotych, stanowiących 99,87 % kapitału zakładowego International Business Services Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, za łączną kwotę 1.700 zł.

Przejście własności udziału nastąpiło z chwilą zawarcia ww. umów. Wartość księgowa udziałów będących przedmiotem umów sprzedaży w księgach Emitenta wynosi 0 złotych.

Sprzedaż udziałów w podmiotach zależnych jest kontynuacją prowadzonych procesów restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej, zmierzających do ograniczenia kosztów prowadzenia działalności. Zgodnie z przyjętą strategią, o której Emitent informował w raportach okresowych, w pierwszej kolejności są zbywane udziały tych podmiotów, których działalność operacyjna jest wygaszana w procesach restrukturyzacyjnych.