RAPORT BIEŻĄCY 9/2018 – Otwarcie ofert na sprzedaż udziałów Jotes Business Park sp. z o.o.

REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji (dalej: Emitent) informuje, że w dniu 10 maja 2018 roku dokonano otwarcia i rozpoznania ofert na zbycie 100% udziałów w spółce pod firmą Jotes Business Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej: JBP), będącej spółką zależną od Emitenta.

Emitent informuje, iż ofertę kupna 100% udziałów JBP złożył i wpłacił wadium Pan Andrzej Gałkiewicz. Cena nabycia 100% udziałów, wskazana w ofercie to 500.000 złotych. Złożona oferta jest zgodna z Regulaminem sprzedaży z wolnej ręki udziałów JBP. Oferta Pana Andrzeja Gałkiewicza była jedyną ofertą, która została złożona.

Oferta zbycia 100% udziałów JBP została ogłoszona przez Zarządcę Emitenta na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy dla spraw Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 3 kwietnia 2018 roku. Sąd w niniejszym Postanowieniu, na wniosek Zarządcy jednostki dominującej, wyraził zgodę na sprzedaż z wolnej ręki 100% udziałów JBP za cenę nie niższą od kwoty 500.000 złotych.