RAPORT BIEŻĄCY 10/2019 – Niezaudytowane sprawozdania finansowe za rok 2018

Zarządca masy sanacyjnej REDWOOD Holding S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, iż realizując przyjętą politykę informacyjną Emitenta, zmierzającą do przekazania akcjonariuszom informacji finansowej nt. Spółki, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne, niezaudytowane jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018 oraz wstępne niezaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.
Załączniki:

Jednostkowe roczne sprawozdanie finansowe Redwood Holding 2018 30 04 2019

Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe GK Redwood za 2018 30 04 2019