RAPORT BIEŻĄCY 11/2019 – Prawomocne postanowienie Sądu o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że w dniu 17 maja 2019 roku powziął informację, z której wynika, że Postanowieniem z dnia 10 kwietnia 2019 roku, na posiedzeniu niejawnym, Sąd Okręgowy w Łodzi XIII Wydział Odwoławczy oddalił zażalenie Emitenta, złożone przez Prezesa Zarządu Emitenta, Pana Jerzego Dąbrowskiego, na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta.

Wobec powyższego postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku, o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego Emitenta stało się prawomocne.