RAPORT BIEŻĄCY 2/2019 – Umorzenie przez Sąd postępowania restrukturyzacyjnego REDWOOD Holding S.A.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że w dniu 7 stycznia 2019 roku powziął informację, z której wynika, że postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 roku, na posiedzeniu niejawnym, Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie sanacyjne wobec Emitenta.

Emitent informował o złożeniu do Sądu wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego raportem bieżącym nr 30/2016 w dniu 9 listopada 2016 roku.