RAPORT BIEŻĄCY 4/2019 – Wycofanie oferty przez biegłego rewidenta na badanie sprawozdań finansowych za lata 2018 oraz 2019

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji _dalej: Emitent, Spółka_ informuje, iż w dniu 14 stycznia 2019 roku otrzymał informację o wycofaniu oferty przez KPW Audyt sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. Biegły rewident został wybrany w dniu 20 grudnia 2018 roku przez Radę Nadzorczą Spółki do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej REDWOOD za lata 2018 i 2019.

Zgodnie z informacją podaną przez Biegłego rewidenta podjął on decyzję o wycofaniu oferty na badanie sprawozdań finansowych na podstawie przeprowadzonych analiz, ze szczególnym uwzględnieniem bieżącej trudnej sytuacji Redwood Holding SA, a zwłaszcza w kontekście Postanowienia Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych z dnia 7 grudnia 2018 roku, który na posiedzeniu niejawnym, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne – postępowanie sanacyjne.

Emitent informuje, iż umowa z ww. Biegłym rewidentem nie została zawarta do dnia publikacji raportu bieżącego.

Emitent, o wyborze Biegłego rewidenta do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za lata 2018-2019, informował w raporcie bieżącym 27/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.