RAPORT BIEŻĄCY 5/2019 – Terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ na podstawie §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 133 z późn. zm._ – _Rozporządzenie_, podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

1.Skonsolidowane raporty kwartalne:
za I kwartał 2019 roku – 30 maja 2019 roku,
za III kwartał 2019 roku – 29 listopada 2019 roku

2.Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku wraz ze skróconym półrocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym – 30 września 2019 roku.

3.Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 30 kwietnia 2019 roku.

4.Skonsolidowany raport roczny za 2018 rok – 30 kwietnia 2019 roku.

Jednocześnie Zarządca Emitenta oświadcza, że:

– zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _”Rozporządzenie”_, Emitent nie będzie przekazywał raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał roku obrotowego 2018 i II kwartał roku obrotowego 2019;

– zgodnie z § 62 ust. 1 Rozporządzenia, Emitent będzie przekazywał skonsolidowane raporty kwartalne za I oraz za III kwartał roku obrotowego 2019 zawierające kwartalną informację finansową jednostki dominującej i nie będzie przekazywał odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych za te okresy sprawozdawcze;

– zgodnie z § 62 ust. 3 Rozporządzenia, Emitent nie będzie publikował jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku będzie zamieszczone skrócone półroczne sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową.