RAPORT BIEŻĄCY 6/2019 – Uzupełnienie informacji w kwestii umorzenia postępowania sanacyjnego Emitenta o treść uzasadnienia Sądu Restrukturyzacyjnego

Infostrefa – raport firmy REDWOOD Holding S.A.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_, w uzupełnieniu do raportu bieżącego nr 2/2019 z dnia 7 stycznia 2019 roku o umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego _sanacyjnego_ Spółki podaje uzasadnienie Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XIV Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i Restrukturyzacyjnych _Sąd_.

Sąd wskazał, iż Zarządca wyznaczony w postępowaniu sanacyjnym Emitenta w swoich sprawozdaniach okresowych od kilku miesięcy informował, że wyczerpane zostały możliwości pozytywnego zakończenia postępowania sanacyjnego w restrukturyzowanej Spółce.

Większościowy akcjonariusz dłużnej Spółki, Pan Michał Nowacki, ani wybrany przez kontrolowaną przez niego Radę Nadzorczą nowy Prezes Zarządu Spółki, Pan Jerzy Dąbrowski, nie wykazują żadnego zainteresowania toczącym się postępowaniem sanacyjnym, ani nie podejmują żadnych działań mających na celu pozyskanie inwestora strategicznego.

Sąd wskazał, że zawarcie układu przestało być praktycznie możliwe po wycofaniu się czwartego potencjalnego inwestora strategicznego, co w efekcie przekreśliło całkowicie szansę na wznowienie działalności operacyjnej. Uzyskiwane przychody z innych źródeł – czynsze, opłaty licencyjne, wyprzedaż zbędnych aktywów, wystarczały jedynie na pokrycie bieżących wydatków.

Ponadto większościowy udziałowiec, Pan Michał Nowacki, nie tylko zaprzestał rozmów z potencjalnymi inwestorami, ale również doprowadził swoim zachowaniem do pogorszenia sytuacji finansowej oraz organizacyjnej konsolidowanych spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta.

W uzasadnieniu Postanowienia Sądu wskazano, że podjęta była również próba realizacji drugiego wariantu planu restrukturyzacyjnego polegająca na sprzedaży zbędnych aktywów. Nie przyniosła ona jednak spodziewanych efektów w postaci zgromadzenia wystarczających środków umożliwiających zawarcie układu z wierzycielami.

Mając powyższe na uwadze Sąd, Postanowieniem z dnia 7 grudnia 2018 roku, umorzył postępowanie restrukturyzacyjne Emitenta.