RAPORT BIEŻĄCY 7/2019 – Wszczęcie egzekucji komorniczej z nieruchomości należących do Factory Business Park sp. z o.o.

Infostrefa – raport firmy REDWOOD Holding S.A.

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, że w dniu 17 kwietnia 2019 roku powziął informację, z której wynika, że Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Pan Andrzej Ritmann, w dniu 11 kwietnia 2019 roku wszczął egzekucję, poprzez ogłoszenie pierwszej licytacji komorniczej, następujących nieruchomości należących do podmiotu zależnego od Emitenta, spółki pod firmą Factory Business Park sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi _dalej: FBP_.

Nieruchomość oddana w użytkowanie wieczyste położona przy Przybyszewskiego 176/178 w Łodzi, dla której Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XVI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze LD1M/00174944/3. Przedmiotem egzekucji jest grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość będącym własnością FBP, znajdujący się na terenie przemysłowym o łącznej powierzchni 1,0675 ha. Przedmiotem wyceny jest również prawo własności dwóch budynków usytuowanych na tym gruncie, tj. budynku produkcyjno-magazynowo-biurowego o powierzchni zabudowy 10.607m2, który składa się z dwóch części funkcjonalnych: parterowej hali produkcyjno-magazynowej oraz części biurowej i budynku trafostacji. Suma oszacowania wynosi 10 520 847,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 7 890 635,25 zł.

Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste FBP o łącznej powierzchni 0,8374 ha. Grunt jest niezabudowany i wykorzystywany jako drogi wewnętrzne dla sąsiednich działek zabudowanych kompleksem magazynowo-biurowym. Suma oszacowania wynosi 831 948,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 623 961,00 zł.

Grunt oddany w użytkowanie wieczyste wraz z budynkiem stanowiącym odrębną nieruchomość będącym własnością FBP, znajdujący się na terenie przemysłowym o łącznej powierzchni 0,0682 ha. Suma oszacowania wynosi 734 543,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 550 907,25 zł.

Działka gruntu oddana w użytkowanie wieczyste FBP o łącznej powierzchni 0,0405ha. Suma oszacowania wynosi 130 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00 zł.

Udział 50-procentowy w prawie użytkowania wieczystego gruntu o powierzchni 1043m2, położonego w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 176/178 i prawie własności budynku trafostacji. Właścicielem nieruchomości jest Skarb Państwa, a współużytkownikami wieczystymi i współwłaścicielami części składowych gruntu w tym budynku trafostacji są w połowie Emitent i FBP. Zakres wyceny obejmuje połowę udziału w prawie użytkowania wieczystego gruntu i budynku trafostacji należącego do FBP, i wynosi 98 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 73 500,00 zł.

Emitent na dzień publikacji raportu nie posiada informacji o dojściu ww. licytacji komorniczej do skutku.