RAPORT BIEŻĄCY 9/2019 – Brak publikacji raportów okresowych za rok 2018

Zarządca REDWOOD HOLDING S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Łodzi _Emitent_ informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2019 roku nie zostaną opublikowane raporty okresowe obejmujące jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta za rok 2018 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018.

Brak zachowania ww. terminu wynika z faktu, iż Rada Nadzorcza Emitenta nie dokonała wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań rocznych Emitenta i jego Grupy Kapitałowej za rok 2018 z powodu braku ofert ze strony biegłych rewidentów w odpowiedzi na składane przez Zarządcę zapytania ofertowe.

Emitent przewiduje podanie informacji finansowych zawartych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Emitenta za rok 2018 oraz w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2018 w formie raportu bieżącego w dniu 30 kwietnia 2018 roku.