Raporty okresowe

Na stronie raporty okresowe znajdą Państwo skonsolidowane raporty finansowe zarówno jednostkowe, jak i skonsolidowane Grupy. Zgodnie z § 83 ust. 1 oraz ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259), informujemy, iż REDWOOD HOLDING S.A. nie publikuje odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz raportu półrocznego, a także, że  zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające skrócone jednostkowe informacje finansowe i skonsolidowany raport półroczny zawierający skrócone jednostkowe sprawozdanie półroczne wraz z opinią biegłego rewidenta z przeglądu sprawozdania.
Aby przejść do raportów należy wybrać interesujący Państwa rok, a następnie raport.

Tytuł Data publikacji
Korekta – Raport okresowy półroczny za 2017 PSr 2018-01-22
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 3/2017 QSr 2017-11-29
Raport okresowy półroczny za 2017 PSr 2017-10-02
Raport okresowy kwartalny skonsolidowany 1/2017 QSr 2017-05-30
Raport okresowy roczny za 2016 rok skorygowany 2017-05-17
Skonsolidowany okresowy raport roczny za 2016 2017-04-28
Jednostkowy raport okresowy roczny za 2016 2017-04-28
Raport za III kwartał 2016 r. 2016-11-29
RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2016 R. skorygowany 2016-10-26
Raport za I półrocze 2016 r. 2016-09-30